Pink Floyd CD Discography 1967-2019

Pink Floyd从一九六六年正式组建至今已有五十多年的历史。他们凭借自己的音乐才华和艰苦努力成就了一支伟大的摇滚乐队。他们的音乐前卫,极富探索性;歌词则深刻,触及人心底和社会最真实的神经;摇滚、灵歌、爵士、古曲音乐互相融合渗透形成了他们独一无二的风格。《Dark Side Of The Moon》的封面上,一束白光被三棱镜分解,而背面封套上,分解的光束通过棱镜又变为一束白光。Pink Floyd乐队在发展过程中,独立和统一始终是他们追求的目标,可最终他们没能够在分解中实现统一。他们在《Outside of The Wall》中唱的“Walk up and down outside the wall,Some hand in hand,Some gathering together in bands”最终也只是一种虚幻的理想。(石籽)

平克・弗洛伊德(英语:Pink Floyd)是英国摇滚乐队,他们最初以迷幻与太空摇滚音乐赢得知名度,而后逐渐发展为前卫摇滚音乐。平克・弗洛伊德以哲学的歌词、音速实验、创新的专辑封面艺术与精致的现场表演闻名。他们名列最成功的摇滚乐队之一,并在全球坐拥超过二亿的唱片销售量,其中美国就包办了7450万。除了创世纪合唱团、Yes等1970年代的前卫摇滚歌手之外,平克・弗洛伊德也对当代音乐家,如九寸钉与梦剧场,产生了深刻的影响力。

平克・弗洛伊德于1965年成立于伦敦,当时席德・巴雷特从剑桥搬到了当地,并加入了由摄政街工艺学校学生,尼克・曼森、罗杰・华特斯、理察・莱特与鲍伯・克洛斯,所组成的茶具乐队(The Tea Set)。乐队在主流乐界取得了小幅成功,并以席德・巴雷特所领的迷幻乐队之名,成了1960年代晚期,伦敦地下音乐界最知名的乐队。然而,巴雷特难以捉摸的行径,让同伙最后决定以身为吉他手兼歌手的大卫・吉尔摩取代他。在巴雷特离团后,贝斯手兼歌手的罗杰・华特斯成了团内的主力支柱,掌控1970年代晚期的发展情势,一直到1985年离团。平克・弗洛伊德在英国一直很受欢迎,即使是在他们发行概念专辑《月之阴暗面》 (1973)、《盼你在此》 (1975)与《畜牲》 (1977)以及摇滚歌剧《迷墙》 (1979),尚未成就全球评论与商业上的成功之前。

 

Pink Floyd CD Discography 1967-2019

 

Pink Floyd Compact Disc Discography 1967-2019

下载目录,分为四部分:

 1. Studio
 2. Compilation
 3. Live
 4. BoxSet

 

第1部分:Studio (录音室专辑)

├─1967 The Piper at the Gates of Dawn
│ ├─(CDP 7 46384 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46384 2) [2nd UK]
│ ├─(CP32-5269) [1st Japan]
│ ├─(CP32-5269) [2nd Japan] – Scans only
│ ├─[50999 503919 2 9, Dlx] [EU, Rem 2007]
│ ├─[7243 8 59857 2 0, Mono] [UK, Rem 1997]
│ ├─[TOCP-53803] [6th Japan, Rem 2006]
│ └─[TOCP-8412] [3th Japan, Rem 1994] – Scans only
├─1968 A Saucerful Of Secrets
│ ├─(50999 608441 2 5) [Russia, 2010]
│ ├─(C2 46383) [1st Canada]
│ ├─(CDP 7 46383 2) [1st UK]
│ ├─(CP32-5272) [1st Japan] – Scans only
│ ├─(CP32-5272) [3rd Japan]
│ ├─[0777 7 80564 2 3] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[7243 8 29751 2 0] [Argentina, Rem 1994]
│ ├─[CDP 0777 7 46383 2 6] [USA, Rem 1994]
│ ├─[E2 7243 8 29751 2 0] [Canada, Rem 1994]
│ └─[TOCP-53804] [7th Japan, Rem 2006]
├─1969 More
│ ├─(CDP 7 46386 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 46386 2) [1st USA]
│ ├─(CDP 7 46386 2) [2nd USA]
│ ├─(CP32-5273) [2nd Japan]
│ ├─[C2 46386] [1st Canada]
│ ├─[TOCP-53976] [6th Japan, Rem 2007]
│ └─[TOCP-8791] [3th Japan, Rem 1996] – Scans only
├─1969 Ummagumma
│ ├─(CDPB 7 46404 2) [3rd USA]
│ ├─(CDS 7 46404 8) [1st Germany] – Scans only
│ ├─(CDS 7 46404 8) [1st Holland] – Scans only
│ ├─(CDS 7 46404 8) [1st UK]
│ ├─(CDS 7 46404 8) [2nd UK] – Scans only
│ ├─(CDS 7 46404 8) [Austria DADC]
│ ├─(CP28-5270-71) [2nd Japan]
│ ├─[7243 8 31202 2 2] [Italy, Rem 1994] – Scans only
│ └─[TOCP-65734-35] [5th Japan, Rem 2000]
├─1970 Atom Heart Mother
│ ├─(7 46381 2) [1st Australia]
│ ├─(CDP 7 46381 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 46381 2) [1st UK] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46381 2) [1st USA]
│ ├─(CDP 7 46381 2) [2nd USA]
│ ├─(CP32-5274) [1st Japan]
│ ├─[50999 264437 2 0] [Russia, Rem 2008]
│ ├─[TOCP-65555] [4th Japan, Rem 2001]
│ ├─[TOCP-8415] [3rd Japan, Rem 1994] – Scans only
│ └─[UDCD 595][USA, MFSL UltraDisc II #1]
├─1971 Meddle
│ ├─(50999 2345532 0) [Russia, 2008]
│ ├─(C2 46034) [1st Canada]
│ ├─(CDP 7 46034 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 46034 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46034 2) [2nd UK] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46034 2) [3rd UK]
│ ├─(CDP 7 46034 2) [3rd US]
│ ├─(CDP 7 46034 2) [7th US]
│ ├─(CP32-5032) [1st Japan] – Scans only
│ ├─[0777 7 80565 2 2] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[50999 028942 2 5] [EU, 2011 Discovery] – Scans only
│ ├─[E2 7243 8 29749 2 5] [Canada, Rem 1994]
│ ├─[TOCP-53806] [7th Japan, Rem 2006]
│ └─[UDCD 518] [USA, MFSL UltraDisc #1)
├─1972 Obscured by Clouds
│ ├─(C2 46385) [1st Canada]
│ ├─(CDP 7 46385 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 46385 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46385 2) [Holland] – Scans only
│ ├─(CP32-5275) [2nd Japan]
│ ├─[50999 028943 2 4] [EU, 2011 Discovery] – Scans only
│ ├─[7243 8 35609 2 9] [EU, Rem 2009] – Scans only
│ ├─[7243 8 35609 2 9] [Italy, Rem 1995]
│ └─[TOCP-8793] [3rd Japan, Rem 1995] – Scans only
├─1973 The Dark Side Of The Moon
│ ├─(7 46001 2) [3rd Australia]
│ ├─(7243 8 29752 2 9) [EU, 1995]
│ ├─(CDP 7 46001 2) [15th USA]
│ ├─(CDP 7 46001 2) [16th USA]
│ ├─(CDP 7 46001 2) [1st UK] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46001 2) [2nd Germany] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46001 2) [5th UK]
│ ├─(CDP 7 46001 2) [6th USA]
│ ├─(CDP 7 46001 2) [Austria DADC]
│ ├─(CP35-3017) [1st Japan]
│ ├─(CP35-3017) [3rd Japan]
│ ├─[0777 7 80566 2 1] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[0946 3 52593 2 2] [Italy, Rem 2009] – Scans only
│ ├─[50999 0 29431 2 1] [USA, 2011 Immersion]
│ ├─[50999 029453 2 3] [EU, 2011 Experience]
│ ├─[7243 582136 2 1] [EU, SACD 2003]
│ ├─[7243 582136 2 1] [EU, SACD 2014] – Scans only
│ ├─[CDP 7 46001 2] [USA, Rem 1993]
│ ├─[TOCP-8794] [8th Japan, Rem 1996]
│ ├─[UDCD 517][USA, MFSL UltraDisc #1]
│ └─[UDCD 517][USA, MFSL UltraDisc II #1]
├─1975 Wish You Were Here
│ ├─(28DP 5005) [4th Japan] – Scans only
│ ├─(28DP 5005) [5th Japan] – Scans only
│ ├─(32DP-359) [3rd Japan]
│ ├─(35DP-4) [2nd Japan]
│ ├─(7243 8 29750 2 1) [Holland, 1994]
│ ├─(CDP 7 46035 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 46035 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46035 2) [2nd UK] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46035 2) [3rd UK]
│ ├─(CDP 7 46035 2) [4th UK] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46035 2) [6th UK] – Scans only
│ ├─(CK 33453) [11th USA] – Scans only
│ ├─(CK 33453) [12th USA] – Scans only
│ ├─(CK 33453) [14th USA]
│ ├─(CK 33453) [2nd Canada] – Scans only
│ ├─(CK 33453) [2nd USA] – Scans only
│ ├─(CK 33453) [3rd USA]
│ ├─(CK 33453) [8th USA]
│ ├─(CK-33453) [4th Canada]
│ ├─[0777 7 80567 2 0] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[50999 0 29435 2 7] [USA, 2011 Immersion]
│ ├─[50999 029450 2 6] [EU, 2011 Experience] – Scans only
│ ├─[5099952243325] [USA, SACD 2011]
│ ├─[CDP 7243 8 29750 2 1] [USA, Rem 2000]
│ ├─[CK 64405] [USA, MasterSound]
│ ├─[SRCS 8483] [7th Japan, Rem 1998]
│ └─[TOCP-53808] [12th Japan, Rem 2009] – Scans only
├─1977 Animals
│ ├─(32DP-360) [1st Japan]
│ ├─(7243 8 29748 2 6) [2nd Holland] – Scans only
│ ├─(CDCBS 81861) [3rd Australia]
│ ├─(CDP 7 46128 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46128 2) [Austria DADC]
│ ├─(CK 34474) [2nd USA]
│ ├─(CK 34474) [4th USA]
│ ├─(CK 34474) [7th USA]
│ ├─(CK-34474) [2nd Canada]
│ ├─(CSCS 6042) [4th Japan] – Scans only
│ ├─(TOCP-65561) [7th Japan] – Scans only
│ ├─[0777 7 80568 2 9] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[50999 028951 2 3] [EU, 2011 Discovery]
│ ├─[7243 8 29748 2 6] [1st Argentina]
│ ├─[7243 8 29748 2 6] [Canada, Rem 1998] – Scans only
│ ├─[CK 68521] [USA, Rem 1997]
│ ├─[SRCS 8484] [6th Japan, Rem 1998]
│ └─[TOCP-54531] [Japan, 2012 Discovery] – Scans only
├─1979 The Wall
│ ├─(50DP 361-2) [1st Japan]
│ ├─(50DP 361-2) [2nd Japan] – Scans only
│ ├─(C2K 36183) [5th USA] – Scans only
│ ├─(C2K 36183) [6th USA]
│ ├─(C2K-36183) [3rd Canada]
│ ├─(CDCBS 88485) [5th Australia] – Scans only
│ ├─(CDCBS 88485) [7th Australia]
│ ├─(CDP 7 46036 8) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46036 8) [2nd Germany]
│ ├─(CDP 7 46036 8) [2nd UK] – Scans only
│ ├─(CDS 7 46036 8) [4th UK]
│ ├─(CDS 7 46036 8) [8th UK] – Scans only
│ ├─[0777 7 80569-70] [UK, Shine On Box Set]
│ ├─[489101 2] [Australia, Rem 1997]
│ ├─[5099902943923] [USA, 2012 Immersion]
│ ├─[5099902944623] [EU, 2012 Experience]
│ ├─[7243 8 31243 2 9] [EU, Rem 2009]
│ ├─[7243 8 31243 2 9] [Holland, Rem 1994]
│ ├─[SRCS 8485-86] [5th Japan, Rem 1998]
│ ├─[TOCP 71173-75] [Japan, 2012 Experience] – Scans only
│ ├─[TOCP-53810-11] [8th Japan, Rem 2006] – Scans only
│ └─[UDCD 2-537] [USA, MFSL UltraDisc]
├─1983 The Final Cut
│ ├─(32DP-364) [2nd Japan]
│ ├─(35DP-53) [1st Japan]
│ ├─(CDCBS 25416) [1st Australia] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46129 2) [1st Germany] – Scans only
│ ├─(CDP 7 46129 2) [1st UK]
│ ├─(CDP 7 46129 2) [2nd UK]
│ ├─(CK 38243) [3rd USA]
│ ├─(CK 38243) [4th USA]
│ ├─(CK 38243) [8th USA]
│ ├─(VCK-38243) [4th Canada]
│ ├─[489107 2] [Australia, Rem 1997]
│ ├─[50999 028956 2 8] [EU, 2011 Discovery] – Scans only
│ ├─[50999 606861 2 1] [Russia, Rem 2009]
│ ├─[7243 8 31242 2 0] [Holland, Rem 1994]
│ ├─[72435-76734-2-6] [USA, Rem 2005]
│ └─[CK 68517] [USA, Rem 1997]
├─1987 A Momentary Lapse Of Reason
│ ├─(32DP 820) [1st Japan]
│ ├─(CDCBS 460188 2) [2nd Austria]
│ ├─(CDP 7 48068 2) [1st Germany]
│ ├─(CDP 7 48068 2) [1st UK]
│ ├─(CK 40599) [1st Canada]
│ ├─(CK 40599) [1st USA]
│ ├─[50999 028959 2 5] [EU, 2011 Discovery] – Scans only
│ ├─[CDP 7 48068 2] [EU 2009]
│ └─[SRCS 8489] [3rd Japan]
├─1994 The Division Bell
│ ├─(7243 8 28984 2 9) [1st EU]
│ ├─(CK 64200) [1st USA]
│ ├─(SRCS 7324) [1st Japan]
│ └─[50999 028961 2 0] [EU, 2011 Discovery] – Scans only
└─2014 The Endless River
│ ├─(825646213337) [EU CD+Blu-ray] – Scans only
│ └─(825646215423) [1st EU]

 

第2部分:Compilation (精选集)

├─1971 Relics
│ ├─(CDAX 701290) [Australian issue]
│ ├─(EMI 7243 8 35603 2 5) [Holland issue]
│ ├─(TOCP-65556) [2nd Japan] – Scans only
│ └─(TOCP-8792) [1st Japan] – Scans only
├─1981 A Collection of Great Dance Songs
│ ├─(CBS-Sony 28DP 5009) [2nd Japan]
│ ├─(Columbia CK 37680) [2nd USA – No matrix]
│ ├─(Columbia CK 37680) [2nd USA]
│ ├─(EMI 5262452 2) [2nd EU]
│ ├─(EMI CDP 7907322) [1st Holland]
│ ├─(EMI CDP 7907332) [Germany issue] – Scans only
│ └─(SRCS 8487) [4th Japan]
├─1983 Works
│ ├─(Capitol CDP 7 46478 2) [1st USA]
│ └─(Capitol CDP 7 46478 2) [4th USA]
├─1992 The Early Singles
│ └─[0777 7 80572 2 2] [UK, Shine On Box Set]
├─2001 Echoes – The Best of Pink Floyd
│ ├─(EMI 0946 3 52586 2 2) [2nd EU] – Scans only
│ ├─(EMI 7243 5 36111 2 5) [1st EU] – Scans only
├─2011 Best Of – A Foot In The Door
│ └─(EMI 50999 028966 2 5) [EU 2011 issue]
├─2016 Cre-ation – The Early Years 1967-1972
│ └─(PFR PFREY8) [EU 2016 issue]
└─2019 The Later Years 1987-2019
│ └─(PFR PFRLY19) [EU 2019 issue]

 

第3部分:Live (现场演唱会)

├─1988 Delicate Sound Of Thunder
│ ├─(CBS 463161 2) [1st Australia]
│ ├─(Columbia C2K 44484) [1st USA]
│ ├─(Columbia C2K 44484) [2nd USA]
│ ├─(Columbia C2K 44484) [4th USA]
│ ├─(EMI CDS 7914802) [1st Germany] – Scans only
│ ├─(EMI CDS 7914802) [2nd Holland]
│ ├─(EMI CDS 7914802) [EU, 2009 issue] – Scans only
│ └─(Sony MHCP 686-87) [4th Japan]
├─1995 Pulse
│ ├─(EMI 7243 4 91436 2 3) [EU, 2009 issue] – Scans only
│ ├─(PFR PFR17) [EU, 2016 issue]
│ ├─(Sony MHCP 689-90) [3rd Japan]
│ └─(Sony SRCS 7813-14) [2nd Japan]
├─2000 Is There Anybody Out There
│ ├─(EMI 7243 5 23562 2 5) [EU, Deluxe edition]
│ ├─[C2K 62055] [USA, Rem 2004, G-Matrix]
│ └─[C2K 62055] [USA, Rem 2004, K-Matrix]
└─2005 London 1966-1967
│ └─(Snapper SMADVD046) [UK, 2005]

 

第4部分:BoxSet (盒装套装)

├─1992 Shine on (1st USA)
│ ├─1968. A Saucerful Of Secrets (Columbia CK 53182, USA)
│ ├─1971. Meddle (Columbia CK 53183, USA)
│ ├─1973. The Dark Side of the Moon (Columbia CK 53184, USA)
│ ├─1975. Wish You Were Here (Columbia CK 53185, USA)
│ ├─1977. Animals (Columbia CK 53186, USA)
│ ├─1979. The Wall Part One (Columbia CK 53187, USA)
│ ├─1979. The Wall Part Two (Columbia CK 53188, USA)
│ ├─1987. A Momentary Lapse Of Reason (Columbia CK 53189, USA)
│ ├─1992. The Early Singles (Columbia CK 53181, USA)
│ └─Artwork
├─2007 Oh By The Way (EU) – Scans only
│ ├─1967. The Piper at the Gates of Dawn (EMI 5099951 122522, EU)
│ ├─1968. A Saucerful Of Secrets (EMI 5099951 108229, EU)
│ ├─1969. More (EMI 5099951 109028, EU)
│ ├─1969. Ummagumma (EMI 5099951 109325-26, EU)
│ ├─1970. Atom Heart Mother (EMI 5099951 110123, EU)
│ ├─1971. Meddle (EMI 5099951 110529, EU)
│ ├─1972. Obscured By Clouds (EMI 5099951 108922, EU)
│ ├─1973. The Dark Side of the Moon (EMI 5099951 1122621, EU)
│ ├─1975. Wish You Were Here (EMI 5099951 110628, EU)
│ ├─1977. Animals (EMI 5099951 110727, EU)
│ ├─1979. The Wall (EMI 5099951 110925-26, EU)
│ ├─1983. The Final Cut (EMI 5099951 111120, EU)
│ ├─1987. A Momentary Lapse of Reason (EMI 5099951 122720, EU)
│ ├─1994. The Division Bell (EMI 5099951 111299, EU)
│ └─Artwork
├─2011 Discovery (USA)
│ ├─1967. The Piper At The Gates Of Dawn (Capitol 50999 028935 2 5, USA-Mexico)
│ ├─1968. A Saucerful Of Secrets (Capitol 50999 028936 2 4, USA-Mexico)
│ ├─1969. More (Capitol 50999 028938 2 2, USA-Mexico)
│ ├─1969. Ummagumma (Capitol 50999 028937 2 3, USA)
│ ├─1970. Atom Heart Mother (Capitol 50999 028940 2 7, USA-Mexico)
│ ├─1971. Meddle (Capitol 50999 028942 2 5, USA-Mexico)
│ ├─1972. Obscured By Clouds (Capitol 50999 028943 2 4, USA-Mexico)
│ ├─1973. The Dark Side Of The Moon (Capitol 50999 028955 2 9, USA-Mexico) – Scans only
│ ├─1975. Wish You Were Here (Capitol 50999 028945 2 2, USA-Mexico) – Scans only
│ ├─1977. Animals (Capitol 50999 028951 2 3, USA-Mexico)
│ ├─1979. The Wall (Capitol 50999 028944 2 3, USA-Mexico) – Scans only
│ ├─1983. The Final Cut (Capitol 50999 028956 2 8, USA-Mexico)
│ ├─1987. A Momentary Lapse Of Reason (Capitol 50999 028959 2 5, USA-Mexico)
│ ├─1994. The Division Bell (Capitol 50999 028961 2 0, USA-Mexico)
│ └─Scans
├─2016 The Early Years 1965-1972
│ ├─01. 1965-1967 Cambridge Station (PFR PFREY1, EU)
│ ├─02. 1968 Germin-ation (PFR PFREY2, EU)
│ ├─03. 1969 Dramatis-ation (PFR PFREY3, EU)
│ ├─04. 1970 Devi-ation (PFR PFREY4, EU)
│ ├─05. 1971 Reverber-ation (PFR PFREY5, EU)
│ ├─06. 1972 Obfusc-ation (PFR PFREY6, EU)
│ ├─07. 1967-1972 Continu-ation (PFR PFREY7, EU)
│ └─Scans
└─2019 The Later Years 1987-2019
│ ├─CD1 – A Momentary Lapse of Reason – Remixed & Updated (PFR PFRLY1CD, EU)
│ ├─CD2 – Delicate Sound of Thunder – Remixed Part 1 (PFR PFRLY2CD, EU)
│ ├─CD3 – Delicate Sound of Thunder – Remixed Part 2 (PFR PFRLY3CD, EU)
│ ├─CD4 – Live Recordings, 1987 & 1994 – Unreleased Studio Recordings (PFR PFRLY4CD, EU)
│ ├─CD5 – Knebworth Concert 1990 (PFR PFRLY5CD, EU)
│ └─Covers

 

 

Pink Floyd CD Discography 1967-2019

 

延伸阅读

Pink Floyd从记忆走向永恒

https://www.cctv.com/entertainment/europe/22.html

每张CD的详情,请到如下网站查询:

http://www.pinkfloydarchives.com/DJaCDPF.htm#DSOTM1

 

下载权限
查看
 • 免费下载
  评论并刷新后下载
  登录后下载
 • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
音乐

周杰倫 2022年第15张專輯 『最偉大的作品』

2022-7-28 16:06:56

音乐

本站帮您消音制作伴奏

2022-12-4 19:28:19

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索